Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Organizátor podujatí SIBAF je Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) so sídlo Galvaniho 16424 / 7D, 821 04 Bratislava,

Organizátor v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) získava a spracúva osobné údaje účastníkov, ktoré získal prostredníctvom vyplnenej a odoslanej záväznej prihlášky a ktoré boli vyhotovené počas podujatia SIBAF v nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu

dátum narodenia,

emailová adresa,

telefónne číslo,

zamestnávateľ, resp. právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v ktorej dotknutá osoba pôsobí;

údaje o bankovom účte;

obrazové snímky, fotografie, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v uveenom rozsahu podľa bodu vyššie a to výlučne za účelom (i) zabezpečenia organizácie, ako aj riadneho a plynulého priebehu podujatia SIBAF; (ii) uskutočnenia prieskumov spokojnosti účastníkov podujatia SIBAF; (iii) uskutočnenia marketingových aktivít s cieľom zlepšenia a podpory podujatia SIBAF; a (iv) vyhotovovania potvrdenia o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa ust. § 21 ods. 11 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (v prípade, ak Organizátor tieto potvrdenia vyhotovuje).

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov prostredníctvom:

fyzickej osoby podnikateľa – Ing. Martin Sinčák, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1112/25, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 41 389 093, zapísaným v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, č. živnostenského registra: 790-8218; a

spoločnosti SECORAMA s.r.o., so sídlom Kresánková 7/B, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64699/B

(ďalej spolu len „Sprostredkovateľ“).

Účastník vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky za účelom jeho účasti na podujatí SIBAF dobrovoľne poskytuje osobné údaje tak ako sú vymedzené v bode 4.1 týchto Podmienok a zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas s ich spracúvaním. Doba platnosti daného súhlasu je individuálne pre každé podujatie SIBAF.

Účastník vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky za účelom jeho účasti na podujatí SIBAF udeľuje Organizátorovi súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov obchodným partnerom podujatia SIBAF, a to najmä, nie však výlučne, spoločnosti LEOPARD PRODUCTION, s. r. o., so sídlom Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 387 407, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54642/B,  ako aj s prenosom jeho osobných údajov do Spojených štátov amerických s vedomím, že sa jedná o tretiu krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Doba platnosti daného súhlasu je individuálne pre každé podujatie SIBAF.

Organizátor vyhlasuje, že prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických podľa bodu 4.5 Podmienok sa uskutočňuje výlučne s cieľom zabezpečenia zasielania aktuálnych informácií, newsletrov účastníkom podujatia SIBAF prostredníctvom nástroja MailChimp a uskutočnenia prieskumu spokojnosti účastníkov prostredníctvom MonkeySurvey.

Účastník vyhlasuje, že súhlas tak ako je vymedzený v rámci týchto Podmienok bol Organizátorovi udelený na spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu za účelmi vymedzenými vyššie.

Zároveň účastník vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky za účelom jeho účasti na podujatí SIBAF, udeľuje Organizátorovi súhlas na použitie, spracovanie a zverejnenie obrazových snímok, fotografií a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby a zachytávajúcich jeho osobu na podujatí SIBAF, za účelom marketingu a propagácie podujatia SIBAF.

Účastník vyhlasuje, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, a že súhlas je daný dobrovoľne, s plnou vážnosťou a vedomím, že účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla Organizátora:

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je účastník oprávnený prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla Organizátora:

požadovať najmä:

potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

opravu alebo likvidáciu účastníkových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

likvidáciu účastníkových osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

likvidáciu účastníkových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

blokovanie účastníkových osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.